Czynniki mutagenne fizyczne chemiczne i biologiczne

Pobierz

Do najsilniej działających czynników mutagennych fizycznych należy promieniowanie nadfioletowe o długości fali < 260 nm i różne rodzaje promieniowania jonizującego (np. promienie X lub gamma).Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.. 2.1 Czynniki niebezpieczne (urazowe), które działając na człowieka w sposób najczęściej nagły mogą spowodować u niego uraz (wypadek przy pracy).. Czynniki fizyczne .czynniki chemiczne, biologiczne, obc fizyczne.pdf (4524 KB) Pobierz.. Podział czynników.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 2235).. Czynniki chemiczne w środowisku pracy Czynniki chemiczne, szkodliwe dla zdrowia, mogą mieć charakter np. substancji wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej, ale też wszelkie pyły, gazy, dym.. [ łac.-gr.. wywołujące zmiany w informacji genetycznej ( mutacja, mutageneza ); do mutagenów fizycznych należą np. promieniowanie jonizujące oraz promieniowanie ultrafioletowe; znacznie liczniejsza jest grupa mutagenów chemicznych .Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy.. Są podzielone na mutageny fizyczne, chemiczne i biologiczne.Apr 8, 2021mutacje w organizmie mogą zachodzić spontaniczne, bez udziału czynników zewnętrznych lub mogą być wywołane przez czynniki mutagenne np. dym papierosowy, konserwanty, promieniowanie uv i rentgenowskie x. czynniki mutagenne możemy podzielić na fizyczne-np. wysoka temperatura, promieniowanie jonizujące, promieniowanie ultrafioletowe, chemiczne np. …mutageny [łac.-gr..

Czynniki mutagenne dzielą się na fizyczne, chemiczne i biologiczne.

W ten sposób obecność tych czynników wzmacnia tempo mutacji w materiale genetycznym.. Istnieją też czynniki chemiczne, powodujące powstanie mutacji.PODZIAŁ CZYNNIKÓW MUTAGENNYCH: • Fizyczne:promieniowanie jonizujące (rendgenowskie x), promieniowanie y, promieniowanie ultrafioletowe, podwyższona temperatura.. • Chemiczne:analogi zasad azotowych, kwas azotowy, nadtlenek wodoru, gaz bojowy i peryt, kolchicyna, benzopiren (w dymie z papierosa) RODZAJE MUTACJI:Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wymień czynniki mutagenne z podziałem na biologiczne, chemiczne i fizyczne.. W ten sposób obecność tych środków wzmacnia szybkość mutacji w materiale genetycznym.. Kontakt z nimi jest drażniący dla układu oddechowego, przewodu pokarmowego, skóry, może wywoływać reakcje alergiczne itp.Takie czynniki nazywamy mutagenami a wywo?ywane przez nie zmiany w strukturze DNA mutacjami indukowanymi.. Mutagen ( łac. dokonujący zmiany) - czynnik wywołujący mutacje, czyli zmieniający materiał genetyczny .. Niezależnie od rodzaju, powodują one uszkodzenie materiału genetycznego komórki.. : promieniowanie ultrafioletowe, elektromagnetyczne oraz ró?nego rodzaju promieniowanie jonizuj?ce (promieniowanie X, γ, α czy β).Czynniki wywołujące mutacje mogą być natury fizycznej lub chemicznej..

], czynniki mutageniczne, czynniki mutagenne, genet.

Do grupy tej zaliczamy kilka podstawowych typów zagrożeń: - za grożenia elementami ruchomymi i luźnymi, - zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi, - zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi, do powstania mutacji indukowanych s?. Substancje mutagenne dostają się do organizmu człowieka drogą pokarmową, poprzez skórę i wchłanianie drogą oddechową.Czynniki rakotwórcze (kancerogeny) są to liczne, rozpowszechnione w środowisku, czynniki fizyczne i chemiczne powodujące wzrost zapadalności i umieralności na choroby nowotworowe u osób narażonych na te czynniki.. 1997 nr 129 poz. 844 z późn.. Są one klasyfikowane jako mutageny fizyczne, chemiczne i biologiczne.Czynniki mutagenne (mutagen) - czynnik fizyczny lub chemiczny, wywołujący uszkodzenie DNA i wskutek tego zwiększający istotnie częstość mutacji..

wszelkie czynniki fiz., chem.

Czynniki kancerogenne biologiczne, to przede wszystkim wirusy onkogenne: wirus Epstein-Baar, wirus opryszczki, wirus HIV, wirusy .Czynniki chemiczne - szczegółowe wymagania bhp.. Do czynników fizycznych zaliczamy promieniowanie rentgenowskie, jonizujące i gamma.. Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:Plik czynniki mutagenne, Nazywane także mutagenami, są to cząsteczki o różnym charakterze, które powodują zmiany w zasadach będących częścią łańcuchów DNA.. CZYNNIKI CHEMICZNE, BIOLOGICZNE, .. Grupa zagrożeń chemicznych obejmuje czynniki szkodliwe dla zdrowia dla których.. Są to przykłady promieniowania jonizującego.. Podstawowymi aktami prawnymi, które określają obowiązki bhp w zakresie prac z substancjami i preparatami chemicznymi są: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1996 w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.. janinakolba janinakolba 21.10.2014 Biologia Gimnazjum rozwiązane • sprawdzone przez eksperta Wymień czynniki mutagenne z podziałem na biologiczne, chemiczne i fizyczne..

], czynniki mutageniczne, czynniki mutagenne, wszelkie czynniki fiz.

W efekcie jej struktura jest nieprawidłowo odtwarzana w chwili podziału lub w trakcie wytwarzania nowych elementów budulcowych - białek.. Najważniejsze z nich: mutageny chemiczne: niektóre kwasy (np. kwas azotawy) aminy (np. anilina) pestycydy.. Cząsteczki DNA pochłaniając takie promieniowanie ulegają zniszczeniu przez rozczepienie.Odpowiedź: Za czynniki mutagenne uważa się czynniki mające zdolność do wywoływania zmian odziedziczonego materiału genetycznego (DNA), które mogą być przyczyną dziedzicznych wad genetycznych lub wzrostu częstości ich występowania.. Czynniki chemiczne: benzen, węglowodory aromatyczne, fenol, uretan, DDT, związki żelaza, niklu, arsenu; pył azbestowy (który można zaliczyć również do czynników fizycznych), .. Mutagenami mogą być na przykład promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, promieniowanie kosmiczne, lub promieniowanie UV.. mutagenne, szkodliwe na rozrodczość, .Czynniki fizyczne, .. Jednym z gł wnych i najniebezpieczniejszych czynnik w mutagennych są promienie jonizujące, rentgenowskie i gamma.. BDN POY Czynniki fizyczne Czynniki chemiczne l pole elektrostatyczne, l pole elektromagnetyczne, l elektryczność statyczna, l napięcie w obwodzie elektrycznym, l poruszające się maszyny i mechanizmy, l ruchome elementy urządzeń technicznych, l przemieszczające się wyroby, półwyroby i materiały, l naruszenie konstrukcji, l obrywanie się mas i brył .• niekorzystny mikroklimat.. niektóre trujące środki bojowe ( iperyt jako czynnik alkilujący DNA)Czynniki wywołujące mutacje to tak zwane mutageny.. Do fizycznych czynników mutagennych zaliczamy: promieniowanie jonizujące - promieniowanie jonizujące przechodząc przez środowisko powoduje wybijanie elektronów z atomów czy cząsteczek, które napotyka na swojej drodze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt