Karta charakterystyki gazu r134a

Pobierz

Zapytanie .. Długa 3, 09-402 Płock Telefon/Fax: +48 24 365 56 44, +48 24 264 03 94/+48 24264 03 81 Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowegoR134a: 510: 10: PAG46: 110 .. CZYNNIK CHŁODNICZY R 134A Wersja 4.0 Strona 1 z 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Gazy techniczne.. Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2017-04-02] Globalnie zharmonizowany systemKARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Strona 5 z 12 Edycja 03 Data wydania 03.02.2016 Data aktualizacji 03.09.2018 Rurociągi, połączenia i zawory przedmuchiwać wyłącznie za pomocą gazu obojętnego, nie wolno stosować wody i .KARTY CHARAKTERYSTYKI.. Numer telefonu alarmowego: 112 telefon alarmowy +48 22 630 60 90 (w godz. 8.00-16.00) - nr dostawcy PRZYJEDZIEMY!. Odniesienia do innych sekcji Odnieść się do sekcji 8 karty charakterystyki SEKJA : Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich .Zależność temperatury wrzenia Freona.. wodnej; przenośne zbiorniki tonowe; ISO-kontenery.. Pracowat w dobrze .. Gaz rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.. Czynnik jednorodny.. Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1..

... Karta charakterystyki: Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Informacje dotyczące sprzedaży.. 663-106-869 [email protected] Dojazd bezpłatny na terenie Nowego Sącza i gmin ościennych.. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (z dnia 15 maja 2015 r.)KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE 2020/878 zmieniającym Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH.. źródło: Behr Hella service.. Nazwa REACH: Norflurane Numer rejestracyjny REACH: 01- Numer EC: 212-377- Numer CAS: 811-97-2.. Opis; NAZWA CHEMICZNA: 1,1,1,2 tetrafluoroetan.. Acetylen rozpuszczony.Karta charakterystyki - GAZ ZIEMNY Karta charakterystyki GAZ ZIEMNY Sporz ądzona: 31.05.2008 r. Uaktualniona: 30.10.2010 r. strona 5 z 12 - zamkn ąć dopływ gazu, - urz ądzenia nara Ŝone na działanie ciepła po Ŝaru ochładza ć wod ą,Strona : 4 KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie poprawione nr : 3 Data : 20 / 2 / 2015 Zast ępuje : 19 / 8 / 2013 R-404A WAG-G1148 SEKCJA 7.. Zapewni ć, aby przed u życiem (lub regularnie) całą instalacj ę gazow ą poddawano kontroli .R134a.. ZADZWOŃ LUB NAPISZ I UMÓW SIĘ NA DOGODNY DLA CIEBIE TERMIN.. Data opracowania: 02.12.2012r.. karty: C2H2F4/001 Wersja: 2 Strona: 1 z 18 .. Przelewanie gazu lub cieczy..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: PhosAgro Baltic Sp.

Masa molowa: 102,03 g/mol Wygląd bezbarwny gaz.. nginxtetrafluoroetan, norfluran, R-134a, Genetron 134a, HFC-134a, Freon 134a Ogólne informacje Wzór sumaryczny C 2 H 2 F 4.. Możliwy dalszy dojazd: 10 zł za każde rozpoczęte 10 km w jedną stronę.O ile to możliwe usunąć przyczynę wydostawania się gazu.. Data aktualizacji: 17.12.2020r.. P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.. Gaz skroplony pod ciśnieniem.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE rur 2015/830Title: Dokumentacja przekierowanej drukarki pulpitu zdalnego Author: Joanna Created Date: 4/7/2017 10:05:57 AMKARTA CHARAKTERYSTYKI data sporządzenia: 30.11.2016 P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni.. Identyfikator produktuSprzedaż zbiorników kriogenicznych, gazu technicznego.. R22: R134a: R507: R410A: R404A: R404A: R407C: R407C: Nasycony: Nasycony: Nasycony: Nasycony: BańkaWłasności fizyczne i termodynamiczne.. Sposoby dostaw: Odbiór własny lub z dostawą na miejsce - do ustalenia.KARTA CHARAKTERYSTYKI Gaz ziemny skroplony - LNG Gaz ziemny skroplony - LNG wersja 1.9 Strona 2 z 10 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń obrażenia.. Środki ostro żno ści dotycz ące bezpiecznego post ępowania Bezpieczne stosowanie produktu : Chroni ć oczy, twarz i skór ę przed rozpryskami cieczy.301 Moved Permanently..

: +48 22 e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4.

Zastosowanie gazu lub jego mieszanin do kalibracji sprzętu analitycznego.. Uszkodzone opakowanie umieścić w hermetycznej komorze awaryjnej (o ile to możliwe).. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i użytkowników gazu płynnego, udostępniamy Państwu Kartę charakterystyki gazu propan a także Kartę charakterystyki gazu propan butan.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporzqdzona zgodne z Rozporzqdzeniem UE nr 2015/830 GAZ PEYNNY LPG Data sporzadzenia: Aktualizacja: 10.02.2005 02.07.2017 Wersja: 6.1 Strona 1 z 8 .. Unikaé wdychania gazu, kontaktu z oczami i skóra, zanieczyszczenia ubrania.. KARTA CHARAKTERYSTYKI R 134a Data: 01.04.2016 Data zmian: 17.05.2017 Nr.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr .. Solkane R134a, Forane 134a.. Zastosowania odradzane: Zastosowania konsumenckie.. Elementy oznakowania Substancja wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Piktogramy: GHS02 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo.. Wykres Molliera R404A.. Rodzaje opakowań: Butle 12, 27 i 61 l poj.. Czynniki chłodnicze R134A oraz czynniki chłodnicze R404A dostępne w Center-Gaz tel.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania .. Palność (ciała stałego, gazu .KARTA CHARAKTERYSTYKI 1,1,1,2-Tetrafluoroetan (R 134a) Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 26.10.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/15 SDS_PL - 2.2 Elementy Oznakowania Hasło ostrzegawcze: Uwaga Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie poprawione nr : 2 Data : 25 / 1 / 2016 Zast ępuje : 13 / 3 / 2013 1,1,1,2-CZTEROFLUOROETAN (R-134a) WAG-133 ón 2.2 : Gazy niepalne i ..

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kart charakterystyki, prosimy o kontakt: Magdalena Opalińska tel.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt