Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Pobierz

Opis metody W celu przeprowadzenia pomiarów użyto dwuosiowego wahadła fizycznego z nieruchomą masą umieszczoną za jedną z osi (OWahadło rewersyjne (odwracalne) - wahadła fizyczne o dwóch równoległych osiach zawieszenia i regulowanym rozkładzie masy, używane do wyznaczania bezwzględnej wartości przyspieszenia ziemskiego.Wahadło zostało skonstruowane i wykorzystane przez Henry'ego Katera w 1817 roku.. więcej ogłoszeń ».. W zakresie niedu¿ych amplitud ruch ten jest ruchem harmonicznym, jego okres zale¿y od w³asnoœci danego wahad³a jak równie¿ od przyspieszenia ziemskiego.a bezwzgl ędn ą niepewno ść systematyczn ą ∆g w wyznaczaniu przyspieszenia ziemskiego obliczamy ze wzoru ∆g =δgg .. Wahadło matematyczne i fizyczne.. Dla unikni ęcia wypadku lub uszkodzenia wahadła nale ży podczas pomiarów zachowa ć ostro żno ść, zwłaszcza przy zmianie jego zawieszenia.. Błąd przy wyniku najprawdopodobniej wynika z niedokładnego odczytania danych z wykresu jak również niedokładne jego wykonanie.. Sprawozdanie z Doświadczenia.. 2.WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO WSTĘP Wahadłem fizycznym nazywamy każdą bryłę sztywną o masie m wykonującą pod działaniem siły ciężkości okresowy ruch drgający dookoła osi nie przechodzącej przez środek masy S tej bryły, co ilustruje Rys. 1.9.. Linijką mierzymy długość wahadła i wprawiamy wahadło w drgania..

2.Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.

Przywiązujemy do ciężarka linkę i zawieszamy stworzone w ten sposób wahadło na statywie.. 83% Ruch -definicje.Zobacz podobne ogłoszenia.. T = 2pÖ(l/g), ponieważ potrafimy dość dokładnie zmierzyć okres drgań wahadła za pomocą stopera.. Skorzystamy w tym celu ze wzoru.. Sprawozdanie z Doświadczenia 84% Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną Polecane teksty: 82% Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka1 Ćwiczenie 1 Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego I.. 84% Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego 81% Wahadło matematyczne.. Wzór wyjściowy może być zapisany w postaci: Przyjmując, że: Otrzymuje się równanie prostej: Rolę współczynnika kierunkowego prostej pełni przyspieszenie ziemskie.. Wahadło matematyczne i fizyczne.. Polecane teksty: 79% Drgania i fale.. Podstawy teoretyczne Oznaczmy przez: L - długość nici g - wartość przyspieszenia ziemskiego m - masę ciała zawieszonego na nici (nazywanego dalej "ciężarkiem") α - kąt wychylenia ciężarka od pionu αm - maksymalną wartość α (amplitudę wahań) T - okres wahań wahadłaWyznaczanie przyspieszania ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Część teoretyczna 1) Ruch harmoniczny prosty Ruch harmoniczny jest najprostszym spośród ruchów drgających..

84% Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego.

Z pomocą umierającym 8 zł.. Aby z tego wzoru wyliczyć g, należy go przekształcić: T 2 = 4p 2 l/g.. chemiczna Semestr II Grupa 7 Nr lab.. (20.18) Uwagi 1.. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest eksperymentalne wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego.. 4.1 Opis teoretycznyW jaki sposób doświadczalnie wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego?. Wykonać pomiar 10 okresów drgań z użyciem stopera, albo odczytać okres drgań z miernika cyfrowego.WYZNACZENIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Cel ćwiczenia - wyznaczyć lokalną wartość przyspieszenia grawitacyjnego.. : 305 Prowadzący: .. WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA MATEMATYCZNEGO I REWERSYJNEGO I.. Zawiesić wahadło na osi O1 i soczewkę umieścić blisko osi obrotu O1.. Pedał przyśpieszenia jazdy HXJS-4805C Curtis 370 zł.. Wahadło rewersyjne jest ci ężkim przyrz ądem.. Po odblokowaniu (EM) mierzymy stoperem (Z) czasNpełnych wahnięć,t i(T i=t i/N).. Przedstawiono opis zastosowanej metody, wyniki wykonanych po-miarów, poparte wykresem obliczenia wraz z rachunkiem błędów oraz wnioski.. 81% Wahadło matematyczne.. Wychylić wahadło o mały kąt (około 5o) i puścić swobodnie.. Zadania do wykonania M6.1.. Przyśpieszenie laptopów Białystok - Serwis Komputerowy PKOMP od 150 zł..

• Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego.

Sawieliew., Kurs fizyki, t 1 PWN, Warszawa 1987 str .. LEXUS RX CZUJNIK PRZYŚPIESZENIA 89183-50010 85 zł.. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie identyczności okresu drgań przy obu sposobach zawieszenia.WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Instrukcja wykonawcza 1.. 1.Wahadło rewersyjne, rodzaj wahadła fizycznego o dwóch równoległych osiach zawieszenia i regulowanym rozkładzie masy (przesuwny obciążnik).. Ruch harmoniczny prosty.. niepewność pomiarowa przyspieszenie ziemskie wahadło matematyczne okres drgań przyspieszenie grawitacyjne wyznaczenie przyspieszenia wartość przyspieszenia grawitacyjnego wartość przyspieszenia ziemskiego długość wahadła.100m n.p.m.) przy użyciu wahadła matematycznego.. Sposób wykonania pomiarów pozwala uzyskać 3 zestawy danych pomiarowych.. Za pomocą regresji liniowej wyznacz wartość przyspieszenia ziemskiego oraz wartość jego niepewności.. Możemy go zdefiniować jako ruch rzutu punktu materialnego, poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu, na średnicę tego okręgu.1 Ćwiczenie 1 Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego I. Przyśpieszenie i naprawa laptopów Warszawa - JSL Serwis.. 84% Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną.. Wykaz przyrządów • Wahało rewersyjne • Wahadło matematyczne • Miernik czasu 2..

5 - Przyspieszenie ziemskie liczone dla wahadła rewersyjnego wynosi 10m/s 2.

2009 Imię i nazwisko Tech.. Wymagania do ćwiczenia 1.. Należy uważać, żeby wahadło wykonywało drgania tylko w płaszczyźnie równoległej do ściany.. 3.Podczas doświadczenia z wahadłem matematycznym będziemy wyznaczać wartość przyspieszenia ziemskiego.. Schemat układu pomiarowego Rys. 1.Doświadczalne wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego Strona 2 5.. Wahad³o fizyczne Wahad³a fizyczne i matematyczne wykonuj¹ ruch drgaj¹cy pod wp³ywem dzia³aj¹cej si³y ciê¿koœci.. T 2 g = 4p 2 l. g = 4p 2 l/T 2Doświadczenie nr 2 TEMAT: WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA PROSTEGO Instrukcja dla studenta (opracowana przez dr Danutę Piwowarską) 1.. WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO WSTĘP Wahadłem fizycznym nazywamy każdą bryłę sztywną o masie m wahającą się pod działaniem siły ciężkości dookoła osi, nie przechodzącej przez środek masy tej bryły, co ilustruje Rys. 1.. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczlna, cz.1, PWN, W-wa, 1977gdzie: a - odległość między osią zawieszenia i środkiem ciężkości, I - moment bezwładności wahadła Chcąc na bazie powyższego wzoru wyznaczyć przyśpieszenie ziemskie g należy oprócz okresu drgań T i masy wahadła m (które można zmierzyć bezpośrednio) znać również wielkości a oraz I (których pomiar jest kłopotliwy).85% Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.. Przyspieszenie ziemskie dla wahadła matematycznego wyniosło 9,81m/s 2; 6Temat: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomoc¹ wahad³a rewersyjnego.. Wahadło jest w równowadze, gdy jego środek ciężkości S1.. Ruch harmoniczny prosty.. Wstęp teoretyczny.Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego149 wahadła i sekundomierza, a także stałość płaszczyzny wahań.. Korzystając z powyższych informacji, możemy wykonać następujące doświadczenie: 1.. Zbadać zależność okresu wahań wahadła prostego od kąta wychylenia wa- hadła._____ Tytuł pracy zaliczeniowej "Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego" _____ Format PDF DOC _____ Ilość stron 5 stron A4 _____ Cena 100 zł _____ Streszczenie Dokonano pomiarów wartości okresów T1 i T2 dla różnych wartości odległości d.85% Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.. Wymagania do ćwiczenia 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt